Screenshot

In The Nơi tối

In The Nơi tối:

Nếu bạn ghét các trò chơi về anh hùng trò chơi này cho bạn. Hãy thử mình trong vai trò điên và giết chết tất cả.