Screenshot

Đêm Ruồi 2

Đêm Ruồi 2:

Giúp ruồi đêm đến được với các quả cầu ánh sáng bằng cách loại bỏ những trở ngại.