Screenshot

Techno Golf

Techno Golf:

bạn điều khiển một robot và phải đưa bóng vào lưới trong toàn bộ. Lý thuyết là dễ dàng nhưng thực tế đã được phức tạp hơn khi bạn tiến bộ trong trò chơi. Điều khiển vật lý và bóng trong khi cố gắng để có được 3 bắt đầu trong tất cả wholes.