CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

The Chronicles of Stinky Bean

Screenshot

The Chronicles of Stinky Bean

The Chronicles of Stinky Bean:

Sidescrolling đậu trò chơi hành động, nơi bạn nhảy lên và bắn đậu vào kẻ thù.

CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

The Chronicles of Stinky Bean